Un mois de location pour 1 euro*

Envoyez un e-mail à info@flexoo.be ou appelez le +32 59 56 85 48 pour en savoir plus

logo

Conditions générales

Voorwerp en aard van de overeenkomst

Het Selfstorage Contract is een overeenkomst van verhuring van een opslagruimte waarvan de oppervlakte weergegeven in het contract slechts bij benadering is. Deze opslagruimte wordt Selfstorage Unit genoemd. Het Selfstorage Contract valt derhalve niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten. Het Selfstorage Contract wordt in hoofdorde geregeld door deze Algemene Voorwaarden, de Bijzondere voorwaarden, het intern reglement en eventueel door de bijlagen van het Selfstorage Contract (bijvoorbeeld in geval van huur van een parking). Hoewel Flexoo zich inspant om de veiligheid binnen het Selfstorage center ze veel mogelijk te bevorderen, verklaart de klant uitdrukkelijk dat het uitsluitend zijn bedoeling is bij Flexoo een selfstorage Unit te huren en dat het niet zijn bedoeling is de bewaking van zijn goederen in de Selfstorage unit aan Flexoo toe te vertrouwen.

1. Bestemming

De bestemming is onveranderlijk en behelst de opslag van goederen. Het is de klant verboden om in de unit goederen op te slaan waardoor het gewicht 500kg per m² overschrijdt. In bepaalde gevallen kan een lager maximum gewicht van toepassing zijn, gelieve dit te bespreken met uw store manager). Het is de klant strikt verboden in de gehuurde units het volgende op te slaan (deze lijst is niet exhaustief): Giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, hierbij meer bepaald inbegrepen alle gevaarlijke bereidingen en stoffen beoogd door het Koninklijk besluit van 24.05.1982 tot reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn milieu; Afvalstoffen; Bederfelijke stoffen; Springstoffen; Vaten voor samengedrukte of vloeibare of in opgeloste staat bewaarde gassen; Wrakken van voertuigen of voertuigen niet conform de technische vereisten; Levende of dode dieren; Munitie en wapens; Organen van menselijke of dierlijke oorsprong; Levende of levensvatbare substanties (vb. celculteren); Bont, juwelen, kunstvoorwerpen, collectiestukken, onvervangbare voorwerpen; Voorwerpen met een bijzondere of emotionele waarde voor de klant; Liquide middelen en waardepapieren; In het algemeen goederen waarvan de aanwezigheid, de opslag of het gebruik onderworpen is aan een vergunning, aangifte of specifieke reglementering (met uitzondering van het bewaren van documenten door bepaalde beroepsgroepen of bewaring van documenten opgelegd door specifieke wetgevingen, zoals bv. De boekhoud-, B.T.W.-, fiscale-, douane-, sociale-, vennootschaps- en faillissementswetgeving, die wel kunnen worden opgeborgen); Goederen uit een misdrijf verkregen. Overtreding van dit opslagverbod leidt tot aansprakelijkheid jegens Flexoo voor alle schade die zij daardoor lijdt. Giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen kunnen meestal herkend worden aan de hand van de volgende gevaarsymbolen:

safety

2. Huurperiode

De klant huurt de Selfstorage unit voor hetzij een aanvankelijke looptijd van één (1) maand, hetzij voor een kortere looptijd, indien het Selfstorage contract begint na de eerste van de maand. In beide gevallen verstrijkt het Selfstorage contract op de laatste dag van de maand en is het tijdens die looptijd niet opzegbaar. De klant dient bij ondertekening van het Selfstorage contract schriftelijk hierop te vermelden dat hij het Selfstorage contract als beëindigd beschouwt na verloop van één van beide voormelde looptijden, zo niet wordt het automatisch voor één (1) of meerdere opeenvolgende periodes van een maand verlengd vanaf de eerste van de volgende maand, hetzij één van de partijen het contract uiterlijk de vijftiende van de lopende maand in een schriftelijke kennisgeving, gericht aan het adres van de andere partij, beëindigt. Voor het schriftelijk beëindigen van het Selfstorage contract kan het voorgedrukt model van opzegging van het Selfstorage contract gebruikt worden. De klant zal dit document uiterlijk op de 15 de van de lopende maand in tweevoud aan Flexoo overhandigen, in het kantoor te Archimedesstraat 15 – 8400 Oostende. Op elk exemplaar daarvan zullen zowel Flexoo als de klant voor akkoord ondertekenen en Flexoo en de klant zullen elk een exemplaar behouden. Alleen een exemplaar voorzien van de handtekeningen van Flexoo en de klant, zal als geldige opzegging beschouwd worden.

3. Promotievoorwaarden

Voor de eerste maand betaal je slechts €1. Deze actie is enkel geldig bij een huurperiode van minimum 4 maanden, ongeacht de grootte van de opslagruimte. Gedurende de periode van 4 maanden moet de opslagruimte wel dezelfde blijven en mag er niet gekozen worden om na start meteen voor een kleinere locker te kiezen om zo misbruik op de voorwaarden te bekomen.

4. Huurprijs

De maandelijkse huurprijs vermeld in het Selfstorage contract dient niet verhoogd te worden met de BTW. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat in de maandelijkse huurprijs een vast percentage voor kosten en lasten, inherent aan de huur van de Selfstorage Unit, is vervat, gelijk aan 10% van de maandelijkse huurprijs. De huur dient betaald te zijn op de vervaldag, hetzij op de eerste van elke maand. Op die dag moet de huur op de bankrekening van Flexoo staan. De huurprijs van de eerste 3 maanden dient betaald te worden bij ondertekening van het contract. Bovendien gaat de klant ermee akkoord dat elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand, waarvoor de volledige maandelijkse huurprijs verschuldigd is. Als de hiervoor bedoelde schriftelijke vermelding door de klant niet werd aangebracht bij ondertekening van het Selfstorage Contract en het contract wordt afgesloten na de 14 de van de maand, is de huur voor de volgende maand ook verschuldigd bij de ondertekening van het Selfstorage contract. De maandelijkse huurprijs blijft de eerste zes (6) maanden ongewijzigd. Flexoo behoudt zich het recht voor de huurprijs daarna aan te passen. Deze aanpassing wordt van toepassing dertig (30) dagen nadat Flexoo aan de klant een schriftelijk bericht van huuraanpassing zal verstuurd hebben, onverminderd het recht van de klant het Selfstorage contract op te zeggen overeenkomstig de bepalingen van punt 3.

5. Wanbetaling

De klant dient bij betaling het op de factuur vermelde klantnummer te vermelden. De klant erkent dat hij, indien hij het klantnummer niet bij de betaling vermeld heeft, zijn betalingsverplichting niet is nagekomen, daar zijn betaling niet identificeerbaar is. Elk bedrag dat op zijn vervaldag niet op de rekening van Flexoo is gecrediteerd of dat op de vervaldag op de rekening van Flexoo geboekt staat zonder vermelding van het klantnummer, wordt als wanbetaling gekwalificeerd en levert van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, met een minimum van € 12,50 per maand, met een minimumbedrag van € 25. De Rechtbank zal 10% forfaitaire schadevergoeding toepassen. Bijkomende kosten voor inning bij wanbetaling zijn ten laste van de huurder. Bovendien verbindt de klant zich ertoe aan Flexoo de administratiekosten, veroorzaakt door extra werk, en de specifieke inningskosten (zoals aangetekende zendingen, telefonische rappels…) die uit zijn wanbetaling voortvloeien, te betalen.

6. Waarborg

Flexoo kan bij de ondertekening van het Selfstorage contract een waarborg vragen, die dan in het Selfstorage contract vermeld zal worden. De waarborg levert geen interesten op. Het bedrag van de waarborg wordt binnen de twintig (20) dagen na de beëindiging van het Selfstorage contract terugbetaald worden door storting op de bankrekening die de klant in het Selfstorage contract opgegeven heeft, nadat de goede en volledige uitvoering van zijn verplichtingen vastgesteld werd. Indien de klant in Selfstorage contract geen bankrekening heeft opgegeven, bewaart Flexoo de waarborg gedurende één jaar na de beëindiging van het contract In een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan Flexoo kan de waarborg opgevraagd worden, mits opgave van het nummer van de bankrekening + het klantnummer Indien Flexoo na het verstrijken van het voornoemde jaar geen dergelijk aangetekend schrijven met ontvangstbewijs heeft ontvangen, gaat de klant ermee akkoord dat Flexoo de waarborg definitief verworven heeft. De klant die de Selfstorage Unit verlaat zonder Flexoo daarvan in kennis te stellen, uiterlijk de 15 de van de lopende maand, gaat ermee akkoord aan Flexoo een wederinhuringsvergoeding te betalen. Het bedrag daarvan is gelijk aan één maand huur. De bepalingen van artikel 5 in verband met de interesten zijn hierop eveneens van toepassing. De klant stemt ermee in dat van de waarborg eerst alle aan Flexoo verschuldigde bedragen en kosten worden afgetrokken, zoals bijvoorbeeld: vervallen huur, wederinhuringsvergoeding, bezettingsvergoeding, elke kost resulterend uit wanbetaling of laattijdige betaling, schoonmaak-, opruimings- en herstelkosten, deurwaarderskosten, gerechtskosten en alle andere kosten en boetes die Flexoo aan derden (met inbegrip van bijvoorbeeld andere huurders en de bevoegde autoriteiten) heeft moeten betalen en die voortvloeien uit de aanwezigheid van de klant in het Selfstorage center of de Selfstorage Unit, uit een daad of nalatigheid van de klant of uit zijn gebruik van de Selfstorage unit. De klant verklaart dat alle goederen die in de Selfstorage unit worden ondergebracht,zijn eigendom zijn, tenzij de klant het tegendeel schriftelijk heeft kenbaar gemaakt op het Selfstorage contract, op het ogenblik van de ondertekening daarvan, tevens verbindt de klant zich ertoe het gehuurde van voldoende goederen te voorzien, tot zekerheid van de betaling van de huurprijs.

7. Gebruik van en toegang tot de Selfstorage unit

De klant erkent dat Flexoo op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor een tijdelijke technische storing die de toegang tot het Selfstorage center of tot de Selfstorage Unit verhindert, ongeacht de duur daarvan. Hij doet in dit verband tegenover Flexoo afstand van elk recht op verhaal. Flexoo heeft, als er aan de Selfstorage Units herstellings-, verbeterings, of verfraaiingswerken worden uitgevoerd, toegang tot de Selfstorage Units mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant. De klant verbindt er zich toe Flexoo toegang tot de door hem gehuurde Selfstorage Unit te verschaffen, teneinde deze herstellingen en werken te kunnen uitvoeren. In noodgevallen is geen kennisgeving vereist. Ook indien de klant één van zijn verplichtingen niet nakomt, of als er tekenen zijn die erop wijzen dat hij zijn verplichtingen niet nakomt, is er geen kennisgeving vereist. In deze gevallen en in noodgevallen zal Flexoo, desgevallend in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, alle beschermingsinstallaties kunnen verwijderen, teneinde toegang te krijgen tot de Selfstorage Unit, met het oog op de controle van de inhoud ervan of het nemen van de nodige maatregelen. De klant erkent geen enkele schadevergoeding van Flexoo te kunnen vorderen als deze laatste in dergelijke omstandigheden aldus handelt, zelfs niet wanneer de maatregelen die geboden waren tot beschadiging of verwijdering van goederen hebben geleid. In noodgevallen, die tevens gevallen zijn waar de klant zijn verplichtingen niet nakomt, vallen de gemaakte kosten,zoals de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, ten laste van de klant.

8. Meldingsplicht

Indien de klant, zijn genodigde of degenen waarvoor hij verantwoordelijk is of die hij gemandateerd heeft, ondanks het feit dat zijn toegangscode strikt persoonlijk is, schade heeft veroorzaakt aan de Selfstorage Unit, het Selfstorage center of de aanhorigheden daarvan, of hinder of schade veroorzaakt aan derden binnen het Selfstorage center, de aanhorigheden daarvan af de Selfstorage Unit, verbindt hij zich ertoe dit onmiddellijk telefonisch aan Flexoo te melden en dit schriftelijk te bevestigen binnen de 24 uur. De klant gaat ermee akkoord dat Flexoo de schade, alsook het vergroten van de schade aan het Selfstorage center, de aanhorigheden of de Selfstorage Unit ingevolge het niet of te laat melden van de schade, op zijn kosten laat herstellen door een persoon van haar keuze. De klant verbindt zich tot betaling van de desbetreffende facturen binnen de 7 (zeven) dagen nadat ze door Flexoo werden verzonden. De bepalingen van artikel 5 in verband met de interesten zijn hierop eveneens van toepassing.

9. Bepalingen van de aansprakelijkheden

De klant bevestigt het Selfstorage center en de aanhorigheden daarvan, in het bijzonder zijn Selfstorage Unit, voor de ondertekening van het Selfstorage contract bezocht en onderzocht te hebben en hij bevestigt dat het Selfstorage center en de aanhorigheden, in het bijzonder zijn Selfstorage Unit, in perfecte staat verkeren en dat zijn unit op alle punten geschikt is voor de bestemming die hij er wenst aan te geven en voor het gebruik dat hij er wil van maken. Hoewel Flexoo zich inspant om de veiligheid binnen het Selfstorage center en de aanhorigheden zo veel mogelijk te bevorderen, treedt zij uitsluitend op als verhuurster en aanvaardt zij enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid in de Selfstorage Unit of de voorwerpen die er opgeslagen worden, behoudens in geval van kwade trouw van haar kant. Dit wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard. Het risico verbonden aan de opslag van de goederen in de selfstorage unit wordt uitsluitend door de klant gedragen. De klant stelt Flexoo vrij van elke aansprakelijkheid en ziet (behoudens in geval van kwade trouw van haar kant) af van elk verhaal op haar naar aanleiding van schade geleden door de klant, zijn genodigde of degene waarvoor hij verantwoordelijk is of degene die hij gemandateerd heeft, of toegebracht aan zijn goederen in het Selfstorage center, in de aanhorigheden ervan of in de nabijheid ervan , of in de Selfstorage unit, ongeacht de oorzaak daarvan, waarbij gedacht wordt (zonder exhaustief te zijn) aan : (I) gebreken aan het Selfstorage center, aan de aanhorigheden ervan of aan de Selfstorage unit, ongeacht of deze zichtbaar of verborgen zijn, (II) aan toestanden voorzien in de artikelen 1386, 1720 en 1721 van het Burgerlijk Wetboek, (III) aan een bestaande toestand of een gewijzigde toestand in de nabijheid van de Selfstorage Unit of het Selfstorage center of de aanhorigheden daarvan, (IV) aan daden of nalatigheden van de klant, zijn genodigde, of degene waarvoor hij verwantwoordelijk is of die hij gemandateerd heeft, (V) aan brand, ontploffing, overstroming, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag, schade veroorzaakt door knaagdieren of alle anderen soortgelijke gebeurtenissen, (VI) aan derden aanwezig in het Selfstorage center of de aanhorigheden, met inbegrip van alle huurders, (VII) aan diefstal, inbraak en vandalisme. Indien Flexoo toch aansprakelijk zou zijn, verbindt de klant zicht ertoe Flexoo onmiddellijk mondeling / telefonisch en uiterlijk binnen de 2 dagen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs op de hoogte te stellen van elk schadegeval of elke gebeurtenis waarvoor Flexoo verantwoordelijk kan worden gesteld. Indien er geen aangetekend schrijven met ontvangstbewijs wordt verzonden binnen de overeengekomen termijn, dan wordt verondersteld, met akkoord van de klant, dat er ook geen mondelinge of telefonische melding heeft plaats gehad en aanvaardt de klant dat hij de verantwoordelijkheid van Flexoo niet meer kan inroepen. Indien Flexoo toch aansprakelijk zou zijn, wordt haar aansprakelijkheid voor lichamelijke schade met uitdrukkelijk akkoord van de klant beperkt tot een bedrag van € 6.197,34. Indien Flexoo toch aansprakelijk zou zijn, wordt haar aansprakelijkheid voor materiële schade met uitdrukkelijk akkoord van de klant beperkt tot het opgegeven verzekerd kapitaal, indien wordt aangetoond dat dit strook met de werkelijke waarde en lager is dan € 6.197,34, tot de werkelijke waarde, indien deze lager ligt dan het opgegeven verzekerd kapitaal en lager is dan € 6.197,34, en in ieder geval tot het voornoemde bedrag. De klant verbindt zich tot betaling aan Flexoo van alle schaden, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van (I) niet-naleving van het Selfstoragecontract, (II) van zijn aanwezigheid of die van zijn genodigde van degene waarvoor hij verantwoordelijk is of van degene die hij gemandateerd heeft, of van de aanwezigheid van zijn goederen in het Selfstoragecenter, in de aanhorigheden daarvan of in de Selfstorage unit, (III) van een daad of nalatigheid of van een daad of nalatigheid van zijn genodigde, van degene waarvoor hij verantwoordelijk is, of van degene die hij gemandateerd heet, (IV) van zijn gebruik van het Selfstoragecenter, de aanhorigheden daarvan of de Selfstorage unit. Deze schaden, kosten en uitgaven omvatten (zonder exhaustief te zijn): wederinhuringsvergoedingen, bezettingsvergoedingen, alle kosten resulterend uit wanbetaling of laattijdige betaling, schoonmaak-, opruimings- en herstelkosten, deurwaarderskosten, gerechtskosten, boetes die Flexoo aan bevoegde autoriteiten heeft moeten betalen of schaden die ze aan derden, met inbegrip van andere huurders, heeft moeten betalen, verband houdend met de klant, zijn genodigde, degene voor wie hij verantwoordelijk is of die hij gemandateerd heeft of verband houdend met zijn goederen. De klant zal de schade en hinder, binnen het Selfstoragecenter aan derden veroorzaakt, in principe zelf vergoeden. Indien Flexoo eerst heeft moeten betalen, verbindt hij zich ertoe de betaalde bedragen, de gemaakte kosten, de uitgaven en eventuele boetes terug te betalen.

10. Verzekering

De klant verbindt er zich toe tijdens de ganse looptijd van het Selfstoragecontract voor de Selfstorage unit en hetgeen de Selfstorage unit stoffeert een verzekering TEGEN ALLE RISICO’S te nemen. Evenzeer verbindt de klant er zich toe te verzekeren voor de andere huurrisico’s, meer bepaald de (medehuurders) – en geburenverantwoordelijkheid. Binnen de 30 dagen na afsluiting van het contract verbindt de klant er zich toe aan Flexoo de attesten van verzekering te bezorgen die niet via Flexoo werden afgesloten. Indien die attesten van verzekering niet worden bezorgd binnen de overeengekomen termijn en Flexoo in gebreke zou blijven die op te vorderen, houdt dat voor haar geen enkele afstand in van het recht om zich op de overlegging van het attest van verzekering te beroepen en kunnen daar voor haar geen nadelige gevolgen uit resulteren. In de polissen niet via Flexoo afgesloten zal een clausule worden ingelast die de afstand voorziet van alle regresrechten opzichtens Flexoo en die de verzekeraar de verplichting oplegt de polissen niet op te zeggen zonder verwittiging van Flexoo. Tevens zal in de polissen een clausule voorzien worden dat de verzekeraar slechts tot uitkering van de schadevergoeding zal overgaan aan de verzekerde, ter vervanging of ter herstelling van de goederen die zich in de Selfstorage unit bevonden na van de verzekerde het schriftelijk bewijs te hebben overgelegd gekregen, ondertekend door Flexoo, dat de huurgelden meerkosten voor de Selfstorage unit integraal betaald werden. Bij gebreke hieraan te voldoen door de verzekerde, neemt de verzekeraar rechtstreeks schriftelijk contact op met Flexoo. De verzekerde aanvaardt dat de verzekeraar rechtstreeks de schadevergoeding of het deel ervan, ter vervanging of herstelling van de goederen die de Selfstorage unit stoffeerden aan Flexoo zal betalen ten belopen van de achterstallige huurgelden, meer de kosten en dat vervolgens het resterend saldo voor de verzekeraar aan hem zal worden overgemaakt.

11. Voorrecht van de verhuurder

De klant erkent dat Flexoo, in haar hoedanigheid van verhuurster, een voorrecht geniet op alle goederen die worden bewaard in de Selfstorage unit, dit in toepassing van artikel 20, 1° van de Hypotheekwet.

12. Overdracht, onderhuur

De klant aanvaardt dat het hem verboden is het Selfstorage contract over te dragen en dat het hem eveneens verboden is te onderhuren, behoudens schriftelijk akkoord van Flexoo. Flexoo behoudt zich het recht voor het Selfstorage contract opgelijk welk moment over te dragen, met dien verstande dat de overnemer alle bepalingen zal moeten naleven. De klant ontslaat Flexoo, in geval van overdracht, van al haar verbintenissen tegenover hem.

13. Ontbinding van het contract in geval van niet-naleving

13.1 De klant gaat ermee akkoord alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van de Bijzondere Voorwaarden opgenomen in het Selfstorage contract zelf, de eventuele bijlagen van het Selfstorage contract (zonder exhaustief te zijn: bijvoorbeeld de bijlage in geval van huur van parking) en de bepalingen van het Intern Reglement strikt uit te voeren.

13.2 De klant gaat ermee akkoord dat elke gehele of gedeeltelijke niet-naleving van één of meerdere van deze bepalingen beschouwd als een contractuele wanprestatie van zijn klant die zeer ernstig is. In dat geval is de klant een verbrekingsvergoeding van 3 maand huur verschuldigd met een minimum van € 225,06.

13.3 Indien Flexoo schriftelijk een afbetalingsplan aan de klant toestaat is dit enkel op voorwaarde dat ook de lopende huurgelden correct worden betaald. Indien de klant één (1) afbetalingstermijn niet naleeft wordt dit beschouwd als een contractuele wanprestatie van zijn klant die ernstig is en die Flexoo het recht geeft om de overeenkomst via rechtswege te ontbinden.

13.4 Ingevolge van ontbinding van het Selfstorage contract door Flexoo ingevolge wanprestatie door de klant, gaat de klant ermee akkoord aan Flexoo een maandelijkse bezettingsvergoeding verschuldigd te zijn, waarvan het bedrag gelijk is aan de maandelijkse huurprijs. De klant gaat ermee akkoord dat deze bezettingsvergoeding verschuldigd is zodra het Selfstorage contract door Flexoo beëindigd werd door ontbinding ingevolge wanprestatie aan de kant van de klant en dat ze verschuldigd blijft totdat de Selfstorage unit totaal ontruimd en/of hersteld werd (herstelling te wijten aan de klant, door Flexoo op zijn kosten uitgevoerd). Elke begonnen maand van bezetting wordt als een volledige maand beschouwd. De bepalingen van artikel 5 in verband met de interesten zijn hierop eveneens van toepassing.

13.5 Indien de klant in een toestand van wanprestatie verkeert, gaat de klant ermee akkoord dat Flexoo gerechtigd is hem onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en van rechtswege de toegang tot de Selfstorage unit te ontzeggen.

13.6 Flexoo verbindt zich ertoe, vooraleer tot ontbinding van het Selfstorage contract en ontruiming van de Selfstorage unit over te gaan: De klant een ingebrekestelling te sturen (bv. Een herinnering te sturen tot betaling van de vervallen huur, vermeerderd met de bijkomende kosten, zijnde de conventionele interesten, de administratiekosten en de inningskosten (aangetekende zending enz.)); De klant vervolgens een rappelerende aangetekende ingebrekestelling te sturen (bv. Tot betaling van de vervallen huur, vermeerderd met de kosten) waarin reeds gemeld wordt dat de ontbinding van het contract en ontruiming van de unit zal worden overgegaan indien hij verder in gebreke blijft; De klant een laatste aangetekende brief te sturen waarin aan de klant een laatste mogelijkheid wordt geboden om te verhelpen aan de wanprestatie (bv. De achterstallige huur te betalen) teneinde ontbinding en ontruiming te voorkomen met de mededeling dat indien hij niet binnen de 10 kalenderdagen, vanaf de datum van afgifte van de aangetekende brief aan de Post, tot de vereiste maatregelen (bv. Betaling(en)) is overgegaan de overeenkomst als ontbonden beschouwd wordt en dat door Flexoo tot ontruiming van de Selfstorage unit overgegaan zal worden.

13.7 De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe aan Flexoo elk bedrag te betalen dat het gevolg is van zijn wanprestatie, met inbegrip van bijvoorbeeld, zonder exhaustief te zijn: vervallen huurgelden, wederinhuringsvergoeding, bezettingsvergoeding, administratieve kosten, gerechtskosten, schoonmaak- ontruimings- en herstelkosten, kosten en boetes die Flexoo aan derden, met inbegrip van andere huurders en de bevoegde autoriteiten, heeft moeten betalen, resulterend uit de aanwezigheid van de klant in het Selfstoragecenter of in de Selfstorage unit, of uit een daad of nalatigheid van de klant of uit zijn gebruik van de Selfstorage unit.

14. Einde overeenkomst

14.1 Bij het einde van de overeenkomst of bij de ontbinding van de overeenkomst is de klant verplicht onmiddellijk de gehuurde unit(s) in de oorspronkelijke staat terug te geven, een en ander behoudens normale slijtage, geheel ontruimd en perfect schoon.

14.2 De klant is verplicht bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst alle zaken die door hem in, aan, of op de gehuurde unit(s) zijn aangebracht, of van een voorgaande klant zijn overgenomen, onmiddellijk op eigen kosten te verwijderen.

14.3 Alle zaken die de klant na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in de gehuurde unit(s) niet onmiddellijk wegneemt of verwijdert, zullen geacht worden door de klant te zijn overgedragen om niet aan Flexoo, dit onverminderd het recht van Flexoo deze zaken op kosten van de klant te doen verwijderen. De klant blijft volledig aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de achterlating van deze zaken in de gehuurde unit(s).

15. Kennisgeving

Kennisgevingen gericht aan Flexoo gebeuren, op de wijze zoals in deze Algemene voorwaarden bepaald, aan het adres van Flexoo waarin de Selfstorage unit wordt gehuurd. Kennisgevingen gericht aan de klant gebeuren in hoofdorde op het adres opgegeven in het Selfstoragecontract of op het adres vermeld in het voorgedrukt formulier van adreswijziging, dat door de klant aan Flexoo werd verstrekt, of subsidair op het ambtsadres van de Procureur des Konings van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waarin het Flexoo Storage center ingeschreven op het in het Selfstorage contract opgegeven adres of op het adres vermeld op het voorgedrukte formulier van adreswijziging. De kennisgeving aan één van voormelde adressen wordt in ieder geval als rechtsgeldig beschouwd.

16. Beslechting van geschillen

Partijen zullen in eerste instantie proberen hun geschillen in der minne te beslechten. Indien de uitvoering van het Selfstorage contract zijn eventuele bijlagen aanleiding geeft tot een geschil dat door Flexoo en de klant niet in der minne wordt beslecht, gaan de partijen ermee akkoord dat alle geschillen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Vrederechter van het ambtsgebied waarin het Selfstorage center, waarin de Selfstorage unit wordt gehuurd, zich bevindt en dat het Belgisch recht daarop van toepassing is. Elke vordering van de klant tegen Flexoo, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verjaart door verloop van zes (6) maanden na de dag van beëindiging of van ontbinding van de overeenkomst.

17. Registratie

De klant verbindt er zich toe tot registratie van het Selfstorage contract over te gaan. De klant aanvaardt dat de boetes voor zijn rekening zijn, indien hij niet of te laat tot registratie overgaat.

18. Rechtsgeldigheid van het Selfstorage contract

Bij nietigheid van één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, van de bepalingen van de bijlagen van het Selfstorage contract, van de Bijzondere Voorwaarden en van het Intern Reglement (de klant aanvaardt dat al deze bepalingen een integrerend deel uitmaken van het Selfstorage contract) heeft geenszins de nietigheid van het contract tot gevolg. De rechter zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk weergeeft.

Elke wijziging of aanvulling van een van de voornoemde bepalingen wordt voor niet geschreven gehouden, tenzij ze ondertekend werd door Flexoo. Het Selfstorage contract verbindt de partijen, evenals hun erfgenamen en rechthebbenden.

Réservez dès maintenant votre unité de self-stockage et entreposez vos biens en toute sécurité chez Flexoo à Ostende !

i
Lire plus
« J’ai accès à mon box de tôt le matin à tard le soir. Pratique ! Je peux donc aller y chercher quelque chose avant ou après le travail. »
i
Lire plus
«Le système de réservation en ligne est génial ! J’ai tout réglé et payé facilement le soir en ligne et j’ai immédiatement reçu un e-mail reprenant tous les détails. J’ai pu déposer des affaires dès le lendemain. »
i
Lire plus
«Chez Flexoo, mes biens sont entreposés en toute sécurité. La vidéosurveillance et le contrôle d’accès sont un gros atout. Qui plus est, le prix du self-stockage est très avantageux. »
i
Lire plus
« C’est une solution économique qui nous permet de stocker temporairement les meubles de notre nouvel appartement. Flexoo est aisément accessible, nous pourrons donc déménager facilement une fois que notre nouvelle habitation sera prête ! »
i
Lire plus
« Nous cherchions un endroit sûr où stocker toutes sortes de documents. La propreté, le chauffage et la vidéosurveillance ont été déterminants dans le choix de Flexoo. L’emplacement central est la cerise sur le gâteau ! »

Un mois de location pour 1 euro

*La location d’un espace de stockage pendant au moins 5 mois est encore plus avantageuse : le cinquième mois ne vous coûte que 1 euro !

logo
banner